Wanneer ben je DGA?

no image added yet.

Wanneer ben je DGA? Heb je zelf alle aandelen? Heeft je partner of familie aandelen? Hebben jullie met meerdere aandeelhouders allemaal even veel aandelen? Wellicht was je in 2015 (en daarvoor) wel DGA voor de werknemersverzekeringen, maar ben je dat vanaf 1 januari 2016 niet meer, of andersom! In dat geval is het van belang hier tijdig naar te kijken, er is namelijk geen overgangsregeling van toepassing.

Deze regeling aanwijzing DGA is alleen van toepassing op bestuurders van vennootschappen (B.V.’s en N.V.’s). Daarnaast is van belang of je ook bestuurder bent. Als je geen bestuurder bent, maar alleen aandeelhouder, dan is deze regeling sowieso niet van toepassing.

In alle hier onderstaande voorbeelden wordt er van uit gegaan dat alle aandelen stemrecht hebben. Is er een andere verdeling in de aandelen (sommige wel met stemrecht en andere niet), dan moet alleen gekeken worden naar de aandelen waar stemrecht op rust.

Wie is de statutaire bestuurder?

Dat is de persoon die volgens de statuten gerechtigd is zaken te regelen voor de vennootschap. De statuten zijn hierin dus leidend.

Wie is de DGA?

We gaan er van uit dat een persoon die een dienstbetrekking heeft bij een vennootschap een arbeidsovereenkomst heeft waardoor hij onder gezag van de vennootschapstaat. Hij kan niets bepalen ten opzichte van zijn eigen ontslag. De DGA is hierop een uitzondering. Deze staat niet onder gezag van de vennootschap en kan daarmee zijn eigen ontslag tegen houden. Daarvoor moet hij wel stemrecht hebben. Als je DGA bent, ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voorbeeld 1

Kees is statutair bestuurder van Bedrijf X en heeft door zijn 100% aandelenbelang zeggenschap over zijn eigen ontslag, daarmee is hij DGA volgens de regeling en daarmee niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Door holding structuren heen kijken

Voor het bepalen of je als bestuurder je eigen ontslag kan tegen houden, moet door holding structuren worden heen gekeken. Een rechtspersoon als zodanig kan geen beslissingen nemen, dus er moet worden gekeken welk natuurlijk persoon deze beslissingen maakt.

Voorbeeld 2

Kees brengt activiteiten onder in Bedrijf Y. Bedrijf X wordt de statutair bestuurder van Bedrijf Y. Kees is statutair bestuurder van Bedrijf X en is daarmee feitelijk ook statutair bestuurder van Bedrijf Y, omdat Bedrijf X een rechtspersoon is en daarom niet als zodanig kan besturen. Er wordt als het ware door bedrijf X heengekeken. Hierdoor is Kees DGA volgens de regeling en daarmee niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voorbeeld 3A

Jan heeft 25% van de aandelen in Bedrijf S – Statutair bestuurder
Marian heeft 30% van de aandelen in Bedrijf S
Piet heeft 45% van de aandelen in Bedrijf S

Volgens de regeling is Jan géén DGA en is hij dus verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Echtgenoot

Onder een echtgenoot worden de volgende variaties gerekend :

  • Huwelijkspartner
  • Geregistreerd partner
  • Samenwonend maar geen bloedverwant in de eerste graad (moeder-kind dus niet, broer-zus kan wel, dat is geen eerste graad maar tweede graad verwantschap)

Gezamenlijk moeten de echtgenoten meer dan 50% van de aandelen waar stemrecht op ligt bezitten. De bestuurder moet zelf altijd minimaal 1 aandeel hebben met stemrecht. Indien aan deze eisen wordt voldaan is de bestuurder DGA en daarmee níet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voorbeeld 3B

Jan heeft 25% van de aandelen in Bedrijf S – Statutair bestuurder
Marian heeft 30% van de aandelen in Bedrijf S
Piet heeft 45% van de aandelen in Bedrijf S

Stel nu dat Jan en Marian echtgenoten zijn. Ze hebben dan gezamenlijk meer dan 50% van de aandelen. Volgens de regeling is Jan nu dus wel  DGA en is hij dus níet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Bloed- en aanverwanten tot en met 2e en 3e graad

Voorheen moesten de bloed-en aanverwanten meer dan 2/3 van de stemgerechtigde aandelen hebben. Daar mochten de aandelen van de bestuurder zelf niet bijgeteld worden. Vanaf 2016 moet je de aandelen van de bestuurder juist wel meetellen om op een 2/3e meerderheid uit te komen.

Indien de bestuurder en zijn bloed- en aanverwanten tot en met de 2e en 3e graad bij elkaar meer dan 2/3e van de stemgerechtigde aandelen bezitten, wordt de bestuurder aangemerkt als DGA en is hij níet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voorbeeld 3C

Jan heeft 25% van de aandelen in Bedrijf S – Statutair bestuurder
Marian heeft 30% van de aandelen in Bedrijf S
Piet heeft 45% van de aandelen in Bedrijf S

Stel nu dat Jan en Marian geen echtgenoten, maar broer en zus (en niet samenwonend) zijn. Ze hebben dan gezamenlijk niet meer dan 2/3e van de aandelen. Volgens de regeling is Jan nu dus géén  DGA en is hij dus wel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voorbeeld 4

Anneke heeft 10% van de aandelen in Bedrijf G – Statutair bestuurder
Bas heeft 20% van de aandelen in Bedrijf G
Carel heeft 20% van de aandelen in Bedrijf G
Dirk heeft 20% van de aandelen in Bedrijf G
Edwin heeft 30% van de aandelen in Bedrijf G
Anneke, Bas, Carel en Dirk zijn bloed- en aanverwanten van elkaar.

Volgens de oude regeling moest alleen gekeken worden naar de aandelen van Bas, Carel en Dirk. De aandelen van Anneke moesten buiten beschouwing gelaten worden. Volgens de oude regeling zou Anneke dus geen DGA zijn en daarmee wel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Volgens de nieuwe regeling echter moeten de aandelen van Anneke ook meegeteld worden. Daarmee komt het aandelenkapitaal op 70% en is Anneke wel DGA, dus níet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Nevengeschiktheid

Er wordt gekeken of de bestuurders een gelijk of nagenoeg gelijk aantal aandelen in de vennootschap hebben. Als dat het geval is, dan zijn zij DGA en daarmee niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Van belang is echter dat alle aandelen alleen verdeeld mogen zijn over de bestuurders. Er mogen geen andere aandeelhouders zijn die géén bestuurder zijn. Is wel een aandeelhouder die geen bestuurder is? Dan zijn de bestuurders wederom géén DGA en dus wel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voorbeeld 5

Bedrijf A heeft 1/3e van de aandelen in Bedrijf K – Statutair bestuurder
Bedrijf B heeft 1/3e van de aandelen in Bedrijf K
Bedrijf C heeft 1/3e van de aandelen in Bedrijf K

Is hier sprake van nevengeschiktheid? Nee, want alleen Bedrijf A is statutair bestuurder. Voor de nieuwe regeling is van belang dat alle bestuurders gezamenlijk alle aandelen bezitten.
Bedrijf A is dus géén DGA en is daarom wel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Voorbeeld 6

Fred heeft 25% van de aandelen in bedrijf B – statutair bestuurder
Gerda heeft 25% van de aandelen in bedrijf B – statutair bestuurder
Hans heeft 25% van de aandelen in bedrijf B – statutair bestuurder
Ilse heeft 25% van de aandelen in bedrijf B – alleen aandeelhouder

Volgens de oude regeling zou hier sprake zijn van nevengeschiktheid en zouden Fred, Gerda en Hans aangemerkt worden als DGA en daarmee níet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Volgens de nieuwe regeling moeten echter alle aandelen in het bezit zijn van de bestuurders. Er is in dit geval volgens de nieuwe regeling dus géén sprake van nevengeschiktheid. Ze worden dus geen van allen aangemerkt als DGA en zijn daarom verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Kort samengevat kijken we naar:

  • Is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?
  • Is er sprake van een statutair bestuurder die namens de onderneming beslissingen mag nemen?
  • Heeft de bestuurder minimaal 1 aandeel in de onderneming?
  • Kan hij zijn eigen ontslag tegenhouden?

Heb je hier nog vragen over? Zijn er zaken onduidelijk? Dan mag je ze ons altijd stellen uiteraard. Maar wellicht is het handig om eerst met je accountant of boekhouder de notulen er eens op na te slaan als je ergens

Pakketten

Wij hebben een drietal basispakketten samengesteld waaruit u kunt kiezen. Deze zijn in overleg uit te breiden. Voor ieder basispakket hebben wij een aantal profielen opgesteld, gebaseerd op een verwachte omvang van de administratie, met hierbij een indicatieve prijs per maand.